• AJÒ VI SEMMU

    Isportellu Linguìsticu
    __________________________________

    Su situ web in prus limbas pro sa promotzione de sa limba sarda

    Iscoberi de prus

Ajò vi semmu
Isportellu Linguìsticu

Su situ web in prus limbas pro sa promotzione de sa limba sarda

SIGHI·NOS

LEGE SAS NOAS DAE SU PROFILU FACEBOOK NOSTRU

PONE “MI PIACE” PRO ISTARE AGIORNADU

O SI NO CUNDIVIDI SU POST CHI T’INTERESSAT

SIGHI·NOS

LEGE SAS NOAS DAE SU PROFILU FACEBOOK NOSTRU

PONE “MI PIACE” PRO ISTARE AGIORNADU

O SI NO CUNDIVIDI SU POST CHI T’INTERESSAT

Sos Ùrtimos Eventos

Sos Ùrtimos Eventos

Ista agiornadu!
Iscrìe·ti a sa Newsletter!

Cuntatos

Cuntatos

Cuntatos

Comune de Tàtari – Isportellu linguìsticu

sportellolinguistico@comune.sassari.it

Isportellu Linguìsticu

ajòvisemmu2@gmail.com (Posthudorra, Sènnaru, Sossu, Codaruina)