Chie si siat si podet collegare a sa rete oferta dae s’Ente. Bastat de si registrare a sa sola a su servìtziu e navigare cunforma a sas règulas prevìdidas. In particulare at a èssere disponìbile s’autenticatzione pro mèdiu de “ Social Login”.

In su giassu www.comune.sassari.it est publicada una guida curtza cun totu sas informatziones pro si cunnètere.
S’Amministratzione comunale de Tàtari est impinnada a afortiare sa digitalizatzione in su territòriu e a ativare torra e a agiornare su sistema de de sas retes  wi-fi, rapresentat un’àteru passu a dae in antis pro fàghere de Tàtari una “smart city”.

Gràtzias a s’adesione de sa Comuna a su progetu “WiFi Italia” (https://www.wifi.italia.it ) est giai prevìdida s’installatzione de àteros 12 “access point” in àteras e tantu àreas in logu abertu.